Presné a exaktné údaje

Nezávislé testovanie elektrických kolobežiek

Nezávislé testovanie

Testovanie berieme s plnou vážnosťou a dosahujeme veľmi presné výsledky

 

Máme svetové prvenstvo s takto presnými nezávislými testami. Nerobíme to však pre svetové prvenstvo, ale pre to, aby mali naši zákazníci poruke presné a exaktné údaje a mohli sa zodpovedne rozhodnúť. To sa dá iba na základe reálne nameraných údajov a nie na základe marketingových tvrdení výrobcov.

 

 • Overujeme tvrdenia výrobcov.
 • Vlastná metodika a presné výsledky.
 • Vedecký prístup a viacnásobné testovanie.
 • Vysoko presné meranie pomocou profesionálnych prístrojov.
 • Vďaka našim testom môžete porovnávať kolobežky rôznych výrobcov, ktoré boli podrobené identickým skúškam.
 • Získali sme svetové prvenstvo s takto presnými nezávislými testami.
Krok za krokom

Merané parametre

 

Maximálna rýchlosť Zistite viac o rýchlosti

Overujeme skutočne dosiahnutú maximálnu rýchlosť.

Zrýchlenie Zistite viac o zrýchlení

Meriame aj jeho priebeh, dostupný v grafe.

Brzdná dráha Zistite viac o brzdnej dráhe

Jej priebeh, čas aj vzdialenosť potrebnú na zabrzdenie.

Dojazd Zistite viac o dojazde

Overujeme tvrdenia výrobcov o maximálnom dojazde (20 km/h a 80 kg jazdec).

Dojazd v mestskom cykle Zistite viac o dojazde

Náš vlastný nezávislý test, pri ktorom kolobežka každých 100 metrov zastane a znovu sa rozbehne.

Váha Zistite viac o váhe

Presné meranie váhy kolobežky tak, ako je dodávaná zákazníkovi.

Výkon Zistite viac o výkone

Vlastným algoritmom počítame skutočný výkon kolobežky.

 
Ako to robíme?

Priebeh testov

Všetky testy realizujeme s jazdcom o váhe 80 kg vrátane oblečenia (dovažujeme ho na túto váhu). Kolobežky sú vždy v sériovom stave tak, ako prídu zákazníkom, a to bez akýchkoľvek doplnkov a úprav, pokiaľ tieto nie sú súčasťou balenia. Všetky testy realizujeme s plne nabitou batériou. Jedinou úpravou kolobežky je upevnenie špeciálneho meracieho zariadenia o váhe 130 g. Viac informácií o používanom hardware a metodike nájdete nižšie. Pokiaľ má merané vozidlo nafukovacie pneumatiky, tie sú nafúknuté na stredný tlak odporúčaný výrobcom.

Pri rozbehu jazdec vykoná slabé odstrčenie kolobežky nohou rovnako, ako pri bežnej jazde. Toto opatrenie je nutné kvôli modelom, kde sa nedá vypnúť funkcia kick-start. Aby neboli znevýhodnené modely s vypnutou funkciou kick-start, toto prvé odrazenie jazdec vykoná aj na nich.

Maximálna rýchlosť

Maximálnu rýchlosť meriame s vysokou presnosťou, jazdou na rovine. Rýchlosť je vždy priemerom nameraných hodnôt pri dvoch nezávislých meraniach v opačných smeroch, pričom za maximálnu rýchlosť je považovaná najvyššia rýchlosť udržaná minimálne po dobu 10 sekúnd pri každom smere testu. Výsledkom je priemer týchto hodnôt. Tým eliminujeme prípadný vplyv vetra a aj prípadný sklon trasy.

Maximálnu rýchlosť uvádzame vždy v km/h.

Zrýchlenie

Zrýchlenie meriame v zásade dvomi pohľadmi, z ktorých sa oba používajú v motorizme a motoristickom športe. Ide o merania podľa rýchlosti za čas, a vzdialenosti za čas. Ide vždy o priemer dvoch samostatných meraní po rovnakej dráhe, ale v opačnom smere. Presná metodika meraní je dostupná nižšie.

Rýchlosť za čas

Pri meraniach rýchlosti za čas meriame čas zrýchlenia medzi ľubovoľnými dvoma hodnotami rýchlosti z hodnôt (v km/h) 0, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

Napríklad je teda k dispozícii zrýchlenie z 0-25, ale aj z 10-20 km/h. Pokiaľ kolobežka nevie dosiahnuť nejakú rýchlosť, toto meranie pri nej nie je uvedené v záujme zachovania prehľadnosti meraní.

Vzdialenosť za čas

Druhý pohľad na zrýchlenie je čas potrebný na dosiahnutie určitej vzdialenosti z nulovej rýchlosti. Výhodou tohto pohľadu je, že reflektuje aj maximálnu rýchlosť a rýchlosť jej dosiahnutia. Tento spôsob je známy z motoršportu pri tzv. drag racingu.

Meriame čas potrebný na dosiahnutie týchto vzdialeností pri nulovej počiatočnej rýchlosti (v metroch): 100, 250 a 1000.


Brzdná dráha

Brzdnú dráhu meriame vždy prudkým brzdením z maximálnej rýchlosti kolobežky. Uvádzaný výsledok je vždy priemer dvoch nezávislých meraní v opačných smeroch, medzi ktorými necháme brzdy vychladnúť. Takže meranie prebieha tak, ako keby išlo o núdzové brzdenie pri studených brzdách.

Brzdné dráhy vždy uvádzame v čase a metroch, potrebných na úplné zastavenie kolobežky z týchto rýchlostí: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 km/h. Pokiaľ kolobežka nevie dosiahnuť nejakú rýchlosť, toto meranie pri nej nie je uvedené v záujme zachovania prehľadnosti meraní.

Uvedené brzdné dráhy a časy sú bez reakčnej doby vodiča a sú merané cez precízny prijímač GPS a Glonass signálu, preto nie sú závislé od bodu, v ktorom začne jazdec brzdiť a eliminujú tak nepresnosti pri testoch spôsobené ľudským faktorom. Jazdec vždy brzdí maximálne, avšak tak, aby neohrozil svoju bezpečnosť, napríklad pri nebezpečnom zablokovaní predného, alebo zadného kolesa môže povoliť brzdy na chvíľu tak, aby nedošlo k nebezpečnej zmene smeru jazdy. Ide o skúseného jazdca, ktorý sa z každého modelu pokúsi dostať najkratšiu možnú brzdnú dráhu, ako keby išlo o núdzové brzdenie.

Maximálny dojazd

Meranie maximálneho dojazdu overuje údaj udávaný výrobcami. Nejde o údaj blízky dojazdu v reálnom svete, keďže udáva väčšinou dojazd pri bezvetrí, konštantnej rýchlosti 20 km/h, po rovine a pri jazdcovi o váhe 80 kg. Každý výrobca má svoju vlastnú, mierne odlišnú metodiku a pokúša sa uviesť čím vyššie číslo. V realite takto však nikto nejazdí, ale keďže aj iní predajcovia sa stále viažu na tento údaj, rozhodli sme sa pridať tento test, pri spravodlivých a jednotných podmienkach pre všetkých výrobcov a modely.

Kto stojí na kolobežke?

Rozhodli sme sa pre jazdca dováženého na 80 kg, pričom pre spravodlivosť testu a vylúčenie vplyvu vetra a hoci aj minimálneho sklonu vozovky test prebieha po 2 km úsekoch, po ktorých jazdec zastaví na vzdialenosti 10 m a vyrazí opačným smerom. Jazdec prestane akcelerovať pri 20 km/h podľa GPS, nie podľa vstavaného tachometra, ktorý býva nepresný a na rôznych modeloch sú nepresnosti rozdielne.

Ukončenie testu

Za ukončenie testu považujeme buď úplné vybitie batérie, alebo neschopnosť kolobežky udržať rýchlosť aspoň 5 km/h. Celková najazdená vzdialenosť počas testu je považovaná za maximálny dojazd kolobežky.

Test vždy prebieha pri plne nabitej batérii, do 30 minút po odpojení z nabíjačky.

Dojazd v mestskom cykle

Tento údaj o dojazde je bližší reálnemu používaniu kolobežky v meste. Keďže nikto na svete ešte nemá metodiku a nerobí merania tak, ako my a teda neexistuje oficiálny štandard merania dojazdu zariadení osobnej elektromobility, zaviedli sme po dôkladnom zvážení metodiky vlastný štandard.

Test vždy prebieha pri plne nabitej batérii, do 30 minút po odpojení z nabíjačky.

Zrýchlenie z 0-20 km/h (podľa GPS) podľa možností kolobežky. Po dosiahnutí 20 km/h jazdec udržuje rýchlosť blízku 20 km/h, kým nedosiahne vzdialenosť od štartu 90 m. Následne zabrzdí na vzdialenosti presne 10 m, čím dosiahne celkovú vzdialenosť 100 m. Následne sa otočí presne opačným smerom a pokračuje v cykle.

Kto stojí na kolobežke?

Rozhodli sme sa pre jazdca dováženého na 80 kg, pričom pre spravodlivosť testu a vylúčenie vplyvu vetra a minimálneho sklonu vozovky test prebieha po 100 m úsekoch v opačnom smere.

Ukončenie testu

Za ukončenie testu považujeme buď úplné vybitie batérie, alebo neschopnosť kolobežky udržať rýchlosť aspoň 5 km/h. Celková najazdená vzdialenosť počas testu je považovaná za maximálny dojazd kolobežky v mestskom cykle.

Uvedomujeme si, že každé mesto je iné, každý jazdec je iný a má iný štýl, trasu a jej sklon. Keďže musíme zostať objektívni, potrebovali sme jednoznačný, vždy opakovateľný test. K vzdialenosti 100 m sme prišli analýzou desiatok bežných trás v rôznych mestách, zahŕňajúcich semafory, križovatky, prechody pre chodcov, ale aj cyklotrasy. Áno, niekto má možno priemernú vzdialenosť medzi zastaveniami aj 300 m, ale zase musí občas pribrzdiť, alebo má v ceste mierny kopec. Náš test sa snaží otestovať priemerný dojazd pri priemernej trase priemerného jazdca.

Negarantuje tak, že vy dosiahnete rovnaký dojazd, ale garantuje, že môžete porovnávať rôzne kolobežky medzi sebou a to nie podľa tvrdenia výrobcu pri nezmyselnom teste jazdy konštantnou rýchlosťou, ale pri objektívnom a spravodlivom teste za identických podmienok vykonanom nezávislým predajcom.


Váha

Váhu meriame presnou závesnou váhou, ktorá má presnosť 50 gramov. Tento druh váhy sme zvolili kvôli jednoduchosti váženia, ktorá eliminuje prípadné chyby a umožňuje nám vážiť aj poriadne ťažké kolobežky, či skútre. Kolobežky vždy vážime v sériovom stave, pripravené na jazdu a bez nabíjačky.

Merania vždy opakujeme, aby sme mali istotu že nedošlo k chybe merania.

Výkon

Výkon patrí medzi najzložitejšie z našich testov. Vzhľadom na to, že zariadenia osobnej elektromobility sú veľmi rozdielne, neexistuje v súčasnosti jednoduchý spôsob, ako im merať výkon podobný ako brzdy na meranie výkonu automobilov. Tie však tiež merajú čistý výkon na kolesách a odhadom určujú straty internými odpormi komponentov automobilov. Nám ide najmä o overenie parametrov udávaných výrobcami, takže nás zaujíma čistý výkon motora. Z tohto dôvodu nestačí len zmerať výkon na kolese (kolesách u kolobežiek 2x2), ale je potrebné počítať aj s valivým odporom, vnútornými odpormi ložísk kolobežky, prípadným sklonom vozovky a pri vyšších rýchlostiach aj s odporom vzduchu, ktorý sa zvyšuje kvadraticky a jeho význam pri meraní tak prudko narastá pri vyšších rýchlostiach.

Takto spočítame výkon pomerne presne, ktorý ale nie je čistý, keďže veľká časť výkonu je spotrebovaná napríklad na prekonanie odporu vzduchu, valivých odporov a podobne. Keďže nás však zaujíma skutočný výkon motora (motorov), to znamená celý výkon, vrátane toho ktorý nevedie iba priamo k akcelerácii, stačí nám spočítať výkon spotrebovaný na prekonanie všetkých ostatných odporov spolu, a to najmä odporu vzduchu, valivého odporu a vnútorných odporov. To dokážeme merať tiež, pomocou rovnakých metód, a to meraním spomalenia kolobežky z jej maximálnej rýchlosti na nulu bez použitia motora.

Pomocou presného merania spomalenia kolobežky z maximálnej rýchlosti spočítame výkon a jeho priebeh využitý na prekonanie všetkých odporov spolu (vnútorné odpory, valivý odpor, odpor vzduchu…). Tento výkon využitý na prekonanie odporov stačí potom pripočítať k čistému výkonu použitého na samotné zrýchlenie. A to je - celkový výkon motora (motorov). Tieto precízne merania nám umožňujú jednak overiť tvrdenia výrobcov o výkone použitých motorov, ale najmä zaviesť možnosť tieto výkony objektívne porovnávať či sledovať ich priebeh, a to aj medzi rôznymi značkami a modelmi. Pretože aj ak naše merania zavádzajú istú chybu merania, zavádzajú ju rovnako u všetkých a porovnanie výkonov je tak pomerne presné a objektívne.

Výhoda merania

Ďalšou výhodou našich nezávislých meraní je možnosť pozrieť sa nie iba na maximálny výkon motora, ale aj na jeho priebeh v závislosti od rýchlosti kolobežky.

Zhrnutie

Princíp vyššie spomínaného
výpočtu

Výkon elektrického vozidla teda nemeriame priamo. Stanovujeme ho výpočtom, na základe časového priebehu rýchlosti sústavy vozidla (kolobežky, skútra a pod.) a jazdca (ďalej len “vozidlo”).

Jedno z možných vyjadrení výkonu je súčin rýchlosti a sily. Na vozidlo pôsobia počas jazdy odporové sily. Súčin rýchlosti a zodpovedajúcej odporovej sily v danom momente sa rovná okamžitému výkonu motora.

Meraním stanovíme priebeh rýchlosti vozidla v čase pri maximálnom zrýchlení. Tým získame prvú vstupnú veličinu.

Ďalším meraním určíme priebeh rýchlosti pri samovoľnom spomalení vozidla (z max. rýchlosti na voľnobeh až do zastavenia). Z týchto hodnôt je možné stanoviť aproximačnú funkciu rýchlosti podľa času. Zákon sily (2. Newtonov zákon) definuje silu ako súčin hmotnosti a zrýchlenia. Priebeh hodnôt zrýchlenia (v tomto prípade “spomalenia”) vozidla získame prvou deriváciou vyššie spomenutej funkcie rýchlosti podľa času. Hmotnosť vozidla je známa, takže pre každý časový bod merania vieme stanoviť silu odporu prostredia a vnútorných odporov vozidla. Následne stanovíme ekvivalentnú funkciu odporovej sily prostredia a vnútorných odporov podľa rýchlosti vozidla.

Rovnako ako v predošlom prípade, aj pri zrýchľovaní vozidla platí zákon sily. Časový priebeh zrýchlenia vozidla opäť stanovíme deriváciou funkcie rýchlosti vozidla pri akcelerácii podľa času. Získané zrýchlenie násobíme hmotnosťou. Celkovú odporovú silu pri jazde vozidla tvorí súčet vyššie uvedenej sily odporu prostredia a vnútorného odporu vozidla a odporu zrýchlenia vozidla.

Nakoniec násobíme celkovú odporovú silu rýchlosťou a získame výkon v danom čase.

Vyššie uvedené merania a výpočty neumožňujú stanovenie jednotlivých súčiniteľov odporov ani parametrov ako sú prevodový pomer či čelná plocha vozidla, ich účinok je však definovaný funkciou jazdných odporov, ktorej výstup je aplikovaný vo výpočte. Tým je eliminovaná potreba zavedenia konštánt, ktoré sa obvykle vo výpočtoch jazdnej dynamiky používajú.

Matematika

Princíp výpočtu - vzťahy

Nižšie uvádzame používané vzťahy a metódy výpočtu výkonu z priebehu zrýchlenia a následného
spomalenia. Je to trošku matematiky, ale nie je to zase raketová veda.

 • Výkon: P = W / t
 • Práca: W = F * s
 • Z toho: P = F * s / t, kde výraz “s / t” vieme nahradiť: v = s / t, kde “v” je rýchlosť.

  Po dosadení platí: Pvx = Fvx * vx, teda výkon Pvx odpovedajúci rýchlosti vx sa rovná súčinu rýchlosti vx a odporovej sily Fvx zodpovedajúcej rýchlosti vx. Ak sila pôsobiaca na vozidlo je väčšia než odpory pre konštantnú rýchlosť, tak vozidlo zrýchľuje. Sila Fvx má dve zložky - odpor prostredia (valivý odpor, odpor vzduchu, odpor stúpania) a vnútorný odpor vozidla (odpory v hnacom mechanizme). Pre odpor zrýchlenia platí Facc = m * a. Odpor uhlového zrýchlenia komponentov hnacieho mechanizmu sme pri výpočte zanedbali.

  Vyššie uvedené uvažuje, že hodnotu sily Fvx vieme stanoviť pre každú hodnotu vx. Na tento účel musíme získať funkcie priebehu zrýchlenia aacc = facc (t), kde facc = fvx‘ (t) a priebehu odporov prostredia a vozidla Rdr = fdr (vx). Na stanovenie základných funkcií je použitá polynomická aproximácia.

  Pre stanovenie krútiaceho momentu platí: M = Fvx * r, kde r je polomer hnacieho kolesa (uvažujeme krútiaci moment na kolese vozidla). Pri výpočtoch používame základné jednotky SI (m, kg, N, s).


Kvalita a presnosť

Používaná meracia technika a metodika

Pre naše merania využívame celú škálu kvalitných prístrojov s dostatočnou presnosťou. Najdôležitejšie sú merania pomocou GPS a Glonass, keďže ich presnosť má najväčší vplyv na všetky typy testov a tiež meranie váhy kolobežiek a jazdca. Uvedomujeme si, že istý vplyv má aj rýchlosť vetra, teplota vzduchu a vozovky a vlhkosť vzduchu. Nakoľko žijeme v miernom pásme a testy potrebujeme vykonávať celoročne a nie je možné ich vykonávať vždy vo vnútri za kontrolovaných podmienok, rozhodli sme sa logovať presne podmienky jednotlivých testov, ale testy stále prezentujeme bez úprav, tak ako boli namerané, keďže nie je možné dostatočne presne posúdiť vplyv prostredia.

 • Merania

  Meranie zrýchlenia, brzdnej dráhy a dojazdu

  Na tieto merania používame profesionálne GPS zo sveta motoršportu, ktoré sa používa na merania zrýchlenia a výkonov automobilov od popredného výrobcu Racelogic. Naše merania musia byť spravodlivé a presné, preto sme zvolili spôsob merania pomocou satelitných technológií GPS a Glonass. Na rozdiel od bežných navigačných či turistických GPS prípadne GPS v bežných mobiloch, GPS v spojení s Glonass od Racelogic poskytuje oveľa vyššie presnosti meraní a frekvenciu dát až 10 Hz. Bežné GPS pracujú na frekvencii iba 1x za sekundu, čo nie je dostatočné na typy meraní, ktoré vykonávame my.

  Všetky merania a testy sú postavené na týchto vysoko presných dátach a exaktných matematických prepočtoch a to bez použitia akýchkoľvek odhadovaných konštánt a parametrov. Všetky parametre vstupujúce do prípadných prepočtov máme exaktne zmerané s dostatočnou presnosťou, ktorú uvádzame aj v tomto popise metodiky meraní. Pri meraní polohy, zrýchlenia a rýchlosti v čase používame hardware s frekvenciou ukladania dát 10 Hz, pracovným rozsahom teplôt -20 až +55°C, presnosťou merania rýchlosti 0,1 km/h a rozlíšením 0,01 km/h. Pri meraní akcelerácie je presnosť 0,5 % a rozlíšenie 0,01 g. Presnosť pozície je 5 m 95 % CEP a +/- 5 m pri nadmorskej výške.

  Keďže je tento prístroj na kolobežke, jej váhu pri testoch výkonu navyšujeme o váhu držiaka a váhu merača. Váha merača je 130 g, vrátane batérie a SD karty.


  Meranie váhy

  Na meranie váhy využívame presnú profesionálnu závesnú váhu s presnosťou na 50 g. Táto metóda nám umožňuje veľmi presné meranie aj pri veľkých a ťažkých kolobežkách, či skútroch. Každé meranie 2x zopakujeme, aby sme overili či nedošlo k nepresnosti v meraní. Váha je pred meraním vždy vynulovaná tak, aby nemerala váhu gurtní, alebo iného pomocného materiálu použitého k zaveseniu váženej techniky.

  Jazdci sú vždy dovážení na uvedenú hmotnosť za použitia batohu na chrbte, do ktorého vložíme fľaše s vodou v presne potrebnej váhe a ich váhu meriame presnou osobnou váhou s presnosťou na 100 g.


  Meranie sily vetra

  Na meranie sily vetra používame profesionálny anemometer, pričom zaznamenávame priemernú silu vetra za 20 sekúnd a tiež maximálnu silu vetra počas merania (nárazy vetra). Všetky merania sa pokúšame vykonávať pri počasí s minimálnym vetrom. Vzhľadom na spôsob testovania, kde sú testy vykonávané vždy v dvoch smeroch je vplyv vetra na výsledky testov minimalizovaný. Napriek tomu, údaj o sile vetra je pri každom teste zaznamenaný.

  Náš anemometer má rozsah merania 0-90 km/h s rozlíšením 0,3 km/h a presnosťou merania +/- 5 %.

  Anemometrom overujeme aj nameranú teplotu vzduchu, rozsah merania teploty vzduchu má -10 až 45°C s rozlíšením 0,2 stupňa a presnosťou +/- 2 stupne. Na samotné meranie teploty vzduchu však používame iný prístroj s vyššou presnosťou, ale pomocou anemometra si overíme funkčnosť meraní.


  Meranie teplôt vzduchu a vozovky a vlhkosti vzduchu

  Na meranie teplôt a vlhkosti vzduchu používame merač od firmy BOSCH. Pri každom teste zaznamenávame teplotu vzduchu v mieste testu a teplotu povrchu (asfaltu) testovacej dráhy. Pri testoch vykonávaných v zime sú kolobežky pred samotným testom uložené pri izbovej teplote, aby sme eliminovali vplyv nízkych teplôt na batérie. Zároveň sa snažíme v zime počkať na slnečný a suchý deň, aby bol asfalt aspoň trošku zohriaty a jeho valivý odpor bol podobný, ako pri jarných, či jesenných podmienkach.

  Presnosť merania teploty vozovky je +/- 3°C pod 10 stupňov a +/- 1 stupeň pri teplotách od 10 stupňov do 30 stupňov a +/- 3°C nad 30 stupňov.

  Presnosť merania teploty vzduchu je pri všetkých rozsahoch teplôt +/- 1 stupeň, pričom toto meranie overujeme aj anemometrom.

  Presnosť merania vlhkosti vzduchu je +/- 3 % pri vlhkosti vzduchu do 20 % a nad 60 %, a +/- 2 % pri vlhkosti vzduchu medzi 20 % až 60 %.

  Rozsah meraných teplôt je -20 až +200°C na povrchu, -20 až +40°C pri teplote vzduchu a detegovaná vlhkosť vzduchu je od 10 do 90 %.

 
je to tu

Záver

Pri našich meraniach sme transparentní a nič neskrývame. Rozhodli sme sa brať testovanie s plnou vážnosťou a dosiahnuť čím presnejšie výsledky. S našimi nezávislými testami sme sa stali jednoznačne prvým predajcom osobnej elektromobility na svete s takto precíznymi meraniami a výsledkami. Nerobíme to však pre svetové prvenstvo, ale pre to aby mali naši zákazníci poruke presné a exaktné údaje a mohli sa zodpovedne rozhodnúť na základe reálne nameraných údajov a nie len na základe marketingových tvrdení výrobcov.

Testujeme primárne tovar, ktorý máme v ponuke. Vyskúšali sme už niekoľko stoviek aj poriadne exotických kolobežiek, predávame však len tie, ktoré majú zmysluplný pomer cena / výkon / spoľahlivosť, a na ktoré existuje dostatočná podpora výrobcu v podobe dostupných náhradných dielov a diagnostiky.

testovanie

Pokiaľ vám testy niektorého modelu chýbajú, kontaktujte nás a pokiaľ bude k dispozícii, radi ho pridáme a dôkladne otestujeme.

Kontakt
Do košíka ste si vložili
Množstvo
Celkom
There are 0 products in your cart. There are 0 products in your cart.
Celkom (s DPH)
Pokračovať v nákupe