VOP

Všeobecné obchodné podmienky Voltride s.r.o.

 

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“) Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť Voltride s.r.o., so sídlom Košická 58, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 750 003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 118002/B (ďalej aj ako „predávajúci“).

Kontakty: info@voltride.sk
Zákaznícka linka: 02 222 02 000

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

 1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto webových stránkach, s pomocou operátora na linke 02 222 02 000 alebo v našich kamenných predajniach.
 2. Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:
  1. Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.
  2. Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo
 3. Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na vami uvedenú e-mailovú adresu vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky.
 4. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný.
 5. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 60 dní. Tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní, o presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme informovať e-mailom.
 6. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, resp. okruhu príjemcov, ako napríklad dopravcovi, banke, spracovateľovi platieb a podobne.
 7. Pri preberaní tovaru vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH vám bude odoslaný v deň dodania tovaru formou e-mailu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
  1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 9. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@voltride.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením vášho mena a priezviska, vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.
 10. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 11. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť na adresu: Červenej armády 359, 90632 Jablonica, Slovensko, prípadne odovzdajte tovar osobne na predajni (výdajnom mieste). Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 12. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
 13. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa ceny pozáručného servisu tovaru.
  Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 14. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.
 15. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.
 16. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 17. Kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  6. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  7. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 18. Kúpna cena tovaru vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 19. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Bežná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar ponúkame bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá cena, ktorá lepšie odzrkadľuje cenovú hladinu daného výrobku v danom čase na trhu.
 20. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom:
  1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
  2. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju Reklamáciu. Pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za vadu tohto výrobku, nakoľko sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť.
  3. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (viď. kontakty) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.
  4. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi trvá 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (viď. kontakty) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.
  5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
  6. V prípade reklamácie Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.
  7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi - kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  10. Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 2. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
  11. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
  12. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  13. Reklamácia sa uplatňuje osobne na ktorejkoľvek predajni (výdajnom mieste), prípadne emailom na reklamacie@voltride.sk
  14. Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra), ktorý slúži ako záručný list a vyplniť reklamačný formulár.
  15. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.
  16. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.
  17. Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho.
  18. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  19. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru. V prípade prepravy krehkého Tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.
  20. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (viď. kontakty) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
  21. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
  22. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
  23. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.
  24. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:
   1. porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú
   2. používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru
   3. poškodení vodou
   4. používaní tovaru v rozpore so zdravým rozumom, preťažovaním či nadmerným namáhaním
   5. používaní tovaru v rozpore s bezpečnostnými pravidlami uvedenými na tejto stránke
  25. Uvádzané parametre deklarované výrobcom sú vždy za ideálnych podmienok. Nesúlad medzi deklarovanými parametrami výrobcom a medzi používateľsky nameranými parametrami nie je dôvodom na reklamáciu. Zákazník má možnosť si tovar bezplatne vyskúšať v našich predajniach, prípadne tovar do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu pokiaľ nie je spokojný s parametrami výrobku pri reálnom používaní.
  26. Pokiaľ výrobok obsahuje meracie zariadenia (rýchlomer, teplomer a podobne), tieto nie sú certifikované a ich presnosť nie je garantovaná a môže byť ovplyvnená napríklad teplotou, zjazdením pneumatiky a podobne. Ide o približné hodnoty a presnosť týchto údajov nemôže byť predmetom reklamácie.
  27. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  28. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo odporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.
  29. Reklamačné oddelenie:

   Voltride s.r.o.
   Šumavská 1
   821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

   reklamacie@voltride.sk
   02 222 02 000
  30. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ kupujúci, nie je spotrebiteľ v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., záručná doba trvá 12 mesiacov.
  31. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
  32. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.
  33. Všetky opravy uplatnené právom sú v záručnej dobe bezplatné.
  34. V prípade reklamácie nezodpovedáme za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení.
  35. Záručná doba plynie od prevzatia tovaru.
  36. Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať.
  37. Pre uplatnenie záruky sa stačí preukázať iba daňovým dokladom (faktúrou alebo pokladničným bločkom), ktorý slúži ako záručný list, avšak ak bol pri kúpe dodaný aj záručný list odporúčame ho pri uplatnení záruky predložiť.
  38. Daňový doklad vám bude odoslaný v deň dodania tovaru formou e-mailu.
 21. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.
  Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr v čase, ktorý je určený pri jednotlivých prepravných spoločnostiach v dokumente „Spôsoby doručenia“ a „Reklamácie“. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
 22. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 23. Body 8. až 16. týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 24. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Voltride s.r.o., so sídlom Košická 58, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 750 003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 118002/B je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
 25. Osobné údaje a ich ochrana
  Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.
 26. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 27. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 28. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 29. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá
 30. Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti Voltride s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
  Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.
 31. Spoločnosť Voltride s.r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach jej obchodov sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Voltride s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
  Spoločnosť Voltride s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Spoločnosť Voltride s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jej obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti Voltride s.r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník nedostal od spoločnosti Voltride s.r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.
 32. Zodpovednosť používateľa, úpravy vozidiel a súlad s miestnymi zákonmi
  V spoločnosti Voltride s.r.o. kladieme dôraz na bezpečnosť, neporušenosť a súlad všetkých našich produktov a služieb so zákonmi. Výslovne zakazujeme akékoľvek neoprávnené úpravy našich vozidiel, okrem iných zahŕňajúce úpravy určené na odblokovanie vyššej rýchlosti alebo pozmenenie originálnych parametrov. Takéto úpravy nielenže ohrozujú bezpečnostné normy, ktorými sa riadime, ale môžu spôsobiť aj nesúlad vozidla s miestnymi predpismi.
  Zákazníkom dôrazne odporúčame, aby sa oboznámili so svojimi miestnymi dopravnými predpismi a predpismi o prevádzke vozidiel, a to ešte pred nákupom alebo žiadosťou o úpravu vozidla. Používateľ zostáva jednoznačne zodpovedný za zabezpečenie toho, že sa akékoľvek vozidlo zakúpené od spoločnosti Voltride s.r.o., alebo ňou upravené, prevádzkuje v plnom súlade s týmito miestnymi predpismi. Je to zákazník, ktorý zodpovedá za pochopenie a dodržiavanie predpisov o prevádzke vozidiel alebo dopravených predpisov v oblasti, v ktorej zákazník toto vozidlo zakúpené od spoločnosti Voltride s.r.o. používa. Zákazník týmto súhlasí, že vozidlá zakúpené od spoločnosti Voltride s.r.o. bude používať na len súkromných pozemkoch, so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, na športové/rekreačné účely, a že v prípade, že zákazník toto nesplní, bude dodržiavanie všetkých zákonných požiadaviek, ako sú ochranná výstroj, povinná výbava vozidla, osvedčenia alebo výkonové/rýchlostné obmedzenia, na jeho riziko a zodpovednosť. Akékoľvek používanie nad rámec tohto rozsahu, predovšetkým na verejných komunikáciách alebo miestach, kde platia dopravného predpisy, je prísne zakázané.
  V prípade, že zákazník požaduje od spoločnosti Voltride s.r.o. špecifické úpravy, robí tak s výslovným porozumením, že upravené vozidlo je určené výhradne na používanie na súkromných pozemkoch a na vlastné riziko používateľa. Akékoľvek používanie nad rámec tohto rozsahu, predovšetkým na verejných komunikáciách alebo miestach, kde platia dopravného predpisy, je prísne zakázané. Spoločnosť Voltride s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť ani záväzok za nehody, škody alebo právne následky vyplývajúce z neoprávnených úprav vozidla alebo ich používania v obmedzených alebo nevhodných prostrediach.
  Akékoľvek konanie v rozpore s týmito usmerneniami, ako je úprava vozidla bez povolenia úradov alebo jazda nespôsobilého vozidla na verejných komunikáciách, je výlučne na riziko a na zvážení používateľa. Spoločnosť Voltride s.r.o. nenesie zodpovednosť za žiadne právne následky, škody alebo záväzky vyplývajúce z takéhoto konania. Dôrazne vyzývame všetkých našich zákazníkov, aby konali zodpovedne, uprednostňovali bezpečnosť a zachovávali neporušenosť svojich vozidiel v prospech všetkých účastníkov cestnej premávky a seba samých, pričom na našej webovej stránke uvádzame zoznam všetkých parametrov vozidiel vrátane maximálneho výkonu a rýchlosti. Ak je vozidlo obmedzené na určitú rýchlosť alebo výkon, zmena týchto obmedzení je porušením tohto článku a zodpovedá za ňu zákazník.
 33. Obmedzenie zodpovednosti
  Spoločnosť Voltride s.r.o. nezodpovedá za žiadne nepriame, osobitné, následné alebo sankčné škody (vrátane ušlého zisku) vyplývajúce alebo súvisiace s používaním alebo nemožnosťou používať vozidlá, a to aj vtedy, ak bola spoločnosť Voltride s.r.o. upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd. Celková zodpovednosť spoločnosti Voltride s.r.o. v žiadnom prípade nepresiahne čiastku, ktorú ste zaplatili spoločnosti za kúpu vozidla.
 34. Odškodnenie
  Kúpou a/alebo používaním akéhokoľvek z našich vozidiel súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a zbavíte zodpovednosti spoločnosť Voltride s.r.o., jej konateľov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov a pridružené spoločnosti za všetky nároky, záväzky, škody, straty a výdavky, okrem iných zahŕňajúce primerané právne a účtovné poplatky, ktoré vyplývajú alebo akýmkoľvek spôsobom súvisia s: a) vašim prístupom k vozidlu alebo jeho používaním; b) vašim porušením týchto Všeobecných obchodných podmienok; alebo c) vašim nedbanlivým alebo protiprávnym konaním.
 35. Zranenia a škody
  Spoločnosť Voltride s.r.o. nezodpovedá za žiadne zranenia, škody alebo straty vyplývajúce z použitia, zneužitia alebo nefunkčnosti našich vozidiel. Za zaistenie svojej vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti iných osôb pri prevádzke vozidla zodpovedajú zákazníci. Uvedené zahŕňa nosenie odporúčanej ochrannej výstroje a dodržiavanie všetkých pokynov výrobcu a miestnych predpisov.

 

 

VOP Max Care

Všeobecné obchodné podmienky služby Max Care

 

 1. Max Care je rozšírená záruka, oprava a servis tovaru zakúpeného od Predávajúceho. Je to platená služba, ktorú si je možné priplatiť za vopred určený príplatok a jej cieľom je zabezpečiť bezstarostné vlastníctvo zakúpeného tovaru. Výška príplatku je jasne komunikovaná emailom Kupujúcemu po nákupe a tento ju dostáva bezodplatne po kúpe na určený čas, napríklad jeden mesiac (presná dĺžka bezplatného obdobia sa môže meniť podľa tovaru a aktuálneho rozhodnutia Predávajúceho, je však vždy jasne uvedená v emaile). Bezodplatné poskytnutie služby nie je podmienené jej objednávkou a v prípade nepredĺženia bezplatného obdobia Kupujúci nemá žiadnu povinnosť zaplatiť jej predĺženie. Predĺženie je vykonávané výhradne na základe objednávky Kupujúceho, ktorú vykoná cez webové rozhranie uvedené v emaile s ponukou, prípadne odoslané Kupujúcemu cez SMS správu. V žiadnom prípade nejde o službu poistenia a takto nie je služba ani ponúkaná. Z tohto dôvodu neposkytuje žiadnu ochranu kupujúcemu pri krádeži tovaru a môže byť poskytnutá iba pokiaľ kupujúci disponuje zakúpeným tovarom.
 2. Vzhľadom na to, že nejde o službu poistenia, kupujúci berie na vedomie, že poskytnutie bezplatnej opravy a servisu je možné výhradne v prípade, že Kupujúci donesie alebo doručí zakúpený tovar spolu s dokladom o jeho kúpe a s dokladom platnosti služby Max Care a že pokiaľ tovarom už nedisponuje (napríklad z dôvodu krádeže), nebudú mu poskytnuté žiadne služby. Služba Max Care v tomto prípade nezaniká a napríklad v prípade, že bude daný tovar znovu nájdený, je možné Max Care naďalej uplatniť.
 3. Službu Max Care je možné si zakúpiť iba po kúpe nového tovaru počas poskytnutého bezplatného obdobia. O možnostiach predĺženia sa Kupujúci dozvie počas bezplatného obdobia prostredníctvom emailov, prípadne SMS od Predávajúceho. Podmienkou je úhrada služby ešte pred skončením platnosti bezplatného obdobia služby, pričom sa počíta deň pripísania finančných prostriedkov na účet Predávajúceho.
 4. Max Care zaniká:
  1. písomnou výpoveďou zo strany Kupujúceho alebo Predávajúceho do 14 dní od poslednej aktivácie alebo predĺženia. V tomto prípade ak nedošlo k žiadnemu využitiu služby vráti Predávajúci plnú výšku poplatku za službu na účet kupujúceho do 14 dní od obdržania písomnej výpovede. Písomná výpoveď môže byť doručená aj emailom na kontaktný email uvedený na kontaktnej podstránke webového sídla Predávajúceho.
  2. uplynutím dohodnutej doby platnosti služby
  3. zánikom alebo odcudzením tovaru ku ktorému sa služba vzťahuje
  4. poskytnutím náhradného tovaru v prípade neopraviteľného poškodenia, alebo v prípade poškodenia, ktorého oprava by bola nákladnejšia ako poskytnutie porovnateľného tovaru
  5. platným odstúpením od kúpnej zmluvy v zákonnej záručnej lehote z dôvodu záručnej chyby tovaru. V takom prípade Predávajúci vráti pomernú zostávajúcu časť platby za Max Care podľa počtu dní, ktorý bol pre tovar platný v pomere k zostávajúcim dňom do konca platnosti služby
  6. jednostranným odstúpením od poskytovania služby zo strany Predávajúceho. V tomto prípade Predávajúci vráti pomernú zostávajúcu časť platby za Max Care podľa počtu dní, ktorý bol pre tovar platný v pomere k zostávajúcim dňom do konca platnosti služby. Predávajúci môže od poskytovania služby odstúpiť kedykoľvek počas trvania služby bez udania dôvodu, napríklad pokiaľ má podozrenie, že dochádza k zneužívaniu služby zo strany kupujúceho, pričom toto odstúpenie je platné dňom odoslania písomného vypovedania služby na email Kupujúceho, ktorý bol použitý pri objednávke tovaru, alebo pri predĺžení služby Max Care.
 5. Postup pri uplatnení Max Care:
  1. Max Care je poskytovaný na servisné služby súvisiace s poškodením tovaru, ktoré si kupujúci vyžiada v súvislosti so zakúpeným tovarom vo forme servisu a to vo forme poskytnutia týchto služieb bezplatne, vrátane práce a použitých náhradných dielov.
  2. Kupujúci je povinný pri objednaní servisu jasne uviesť, že ide o tovar so službou Max Care, potvrdiť dátum servisu a fakt, že požaduje vykonať opravu v rámci služby Max Care.
  3. Predávajúci môže potvrdiť, alebo navrhnúť iný termín na servisné práce podľa jeho aktuálnych kapacít a dostupnosti náhradných dielov, avšak bez zbytočného odkladu tak, aby kupujúci čakal iba minimálnu možnú dobu podľa kapacít Predávajúceho.
  4. Náklady na prevoz zariadenia do a zo servisu Predávajúceho znáša Kupujúci a budú Kupujúcemu vyúčtované po vykonaní opravy.
  5. Po vykonaní opravy na tovare, alebo jej náhrade podobným tovarom, tento bude odoslaný Predávajúcim na adresu určenú Kupujúcim.
  6. Za každé jednotlivé využitie Max Care si účtuje Predávajúci servisný poplatok vo výške 50 €, alebo 10 % z hodnoty opravy, pokiaľ celková cena opravy prevyšuje sumu 500€. Hodnota opravy sa počíta ako cena použitých náhradných dielov a aktuálnej sadzby za hodinu práce pre zákazníkov, uvedenej na webovom sídle Predávajúceho v časti Servis. Tento poplatok, spolu s poplatkami za prepravu je kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu najneskôr do momentu prevzatia tovaru.
 6. Definícia a podmienky jednotlivých služieb poskytovaných počas platnosti Max Care na tovar:
  1. Oprava poškodeného vozidla je bezplatná (s výnimkou poplatkov za prepravu a podľa bodu 5.f týchto VOP) bez ohľadu na spôsob poškodenia. Výnimky, kedy Predávajúci neposkytne bezplatnú opravu sú popísané nižšie v týchto obchodných podmienkach.
  2. Územná platnosť nie je obmedzená, avšak Kupujúci znáša náklady na prepravu tovaru v plnej výške.
  3. Pokiaľ servisný technik Predávajúceho usúdi, že oprava už nie je možná, prípadne, že oprava by bola nákladnejšia ako obdobný tovar s obdobným použitím, Predávajúci poskytne kupujúcemu bezodplatne náhradný tovar podobných, alebo lepších parametrov ako pôvodný tovar. Pokiaľ bol pôvodný tovar v zákonnej záruke, Predávajúci poskytne rovnaké práva na dodaný tovar, ako by mal kupujúci na pôvodný (vymenený tovar). Pôvodný (poškodený) tovar prechádza do vlastníctva Predávajúceho a nový (náhradný) tovar prechádza do vlastníctva kupujúceho. V tomto prípade zároveň zaniká Max Care. Posúdenie, či je poskytnutý náhradný tovar podobných, alebo lepších parametrov je výhradne v kompetencii Predávajúceho. Náhradný tovar môže byť už používaný, napríklad ako predvádzacie vozidlo, musí však byť používaný menej, alebo porovnateľne s pôvodným tovarom. Môže obsahovať vady zodpovedajúce bežnému používaniu, tieto však nesmú brániť jeho riadnemu používaniu, napríklad môže ísť o drobné škrabance a podobne. V tomto prípade je využitie tejto služby (náhradný tovar) spoplatnené jednorazovým poplatkom vo výške 10% z kúpnej ceny pôvodného zariadenia.
  4. V prípade, že servisný technik rozhodne, že tovar bude opravený, oprava sa vzťahuje iba na poškodenia brániace riadnemu používaniu tovaru a nevzťahuje sa na všetky ostatné poškodenia. Napríklad nebudú menené diely, ktoré sú síce kozmeticky poškodené, ale to nebráni ich riadnemu používaniu.
  5. Predávajúci môže rozhodnúť o oprave poškodených dielov, prípade ich náhrade iným už používaným náhradným dielom, pokiaľ je tento v primeranom stave, podobom ako bol menený diel a nemá vplyv na zhoršenie bezpečnosti a nebráni plnohodnotnému využívaniu. Napríkad namiesto nového blatníka môže použiť Predávajúci iný, už používaný blatník v primeranom stave. V prípade rozhodnutia o oprave, táto môže znamenať zhoršenie estetických vlastností (napríklad nebudú odstránené škrabance), ale musí poskytnúť nezmenenú funkčnosť a bezpečnosť.
 7. Výnimky, kedy nebudú poskytnuté služby podľa bodov 6, prípadne 7 v prípade Max Care:
  1. Strata, prípadne krádež tovaru, alebo jeho časti. V prípade straty časti tovaru môže byť rozhodnutím Predávajúceho uplatnená zľava na nákup tejto časti, ale nebude poskytnutá bezplatne. Kupujúci musí doručiť všetky poškodené diely pred vykonaním bezplatnej opravy.
  2. Poškodenie, ktoré nebráni tovar plnohodnotne využívať, napríklad škrabance či drobné poškodenia.
  3. Na poškodenia spôsobené vandalizmom, z dôvodu nedostatočného zabezpečenia pred poškodením alebo z dôvodu nedbanlivosti o starostlivosť o tovar. Napríklad ak kupujúci ponechá tovar cez noc bez dozoru zamknutý na mieste pre bicykle. Platí zásada zdravého rozumu a poškodenie musí pochádzať z nehody / pádu a podobne tak, aby nebolo spôsobené zanedbaním náležitej starostlivosti zo strany Kupujúceho.
  4. Na poškodenie spôsobené zaobchádzaním proti zdravému rozumu, vyššou mocou (najmä poveternostnými podmienkami, terorizmom, úderom blesku, záplavou a pod), používaním inak, ako je uvedené v návode, extrémnym používaním (napríklad na pretekoch), používaním inak, ako na prepravu, preťažovaním zariadenia, pôsobením vody a vlhkosti, ignorovaním potrebného servisu, neodbornou montážou alebo zásahmi do zariadenia a nezodpovedným skladovaním a podobne.
  5. V prípade hrubého zanedbania starostlivosti o tovar, alebo v prípade hrubého zaobchádzania s tovarom, ktoré sa prieči prirodzenému záujmu kupujúceho o zachovanie dlhovekosti tovaru.
  6. Na bežné opotrebenie a spotrebný materiál s prihliadnutím na vek a kilometre na vozidle. Napríklad sa nevzťahuje na zjazdené pneumatiky, brzdové komponenty, postupnú stratu kapacity batérie, opotrebenie najviac namáhaných častí, škrabance a podobne.
  7. Max Care je možné využívať v rámci férového používania a zdravého rozumu a je poskytované aj jednotlivcom aj firmám, avšak firmy môžu Max Care využívať iba pokiaľ na vozidle jazdia zamestnanci ale nepoužívajú ho priamo k podnikateľskej činnosti, napríklad ho nie je možné uplatniť pokiaľ kupujúci prevádzkuje požičovňu, zdieľané kolobežky, rozvoz jedla a podobne.
  8. V prípade, že k poškodeniu došlo pričinením použitia, ktoré je v rozpore s návodom (príručkou) na bezpečnú jazdu, ktorá je zverejnená na webovom sídle Predávajúceho, a je dostupná na tejto stránke.
  9. Bežné opotrebovanie, zanedbanie údržby alebo poškodenie postupným pôsobením korózie, vlhkosti, tepla alebo chladu.
  10. Spotrebný materiál (batérie, náplne, žiarovky, káble, pneumatiky, brzdové obloženie, duše, tlmiace elementy a pod.) či poškodenie príslušenstva, veci ako napr. nabíjačka batérií, odrazky a pod.
  11. Poškodenie tovaru, ktoré nemá vplyv na funkčnosť a použiteľnosť tovaru (napr. poškriabanie, sfarbenie a pod.).
  12. Poškodenie tovaru bežnou údržbou, čistením, chybným nastavením.
  13. Poškodenie tovaru ohňom, vodou, vodnou parou, chemikáliami a pod.
  14. Stratu tovaru alebo jeho časti.
  15. Poškodenie, ku ktorému prišlo úmyselným konaním vlastníka tovaru alebo tretej osoby, ktoré viedlo k poškodeniu tovaru.
  16. Poškodeniu konaním vlastníka tovaru alebo tretej osoby vo forme vedomej nedbalosti. Vedomou nedbalosťou sa rozumie počínanie (konanie či opomenutie), pri ktorom musel byť vznik škody alebo inej ujmy predpokladaný alebo očakávaný a vlastník tovaru vedel, že pri takom konaní alebo opomenutí, škoda či iná ujma nastane alebo môže nastať, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že nenastane, prípadne bol s jej vznikom uzrozumený alebo mu jej vznik bol ľahostajný.
  17. Za vedomú nedbalosť sa okrem iného považujú napríklad tieto prípady:
   1. pád tovaru
   2. poškodenie tovaru v dôsledku vystavenia sa rizikovej činnosti, ako napríklad rýchla jazda v teréne
  18. Poškodením tovaru zavineným dieťaťom alebo domácim zvieraťom v prípade, keď si vlastník, alebo tretia osoba nepočínala tak, aby zabránila škode či obmedzila pravdepodobnosť vzniku škody na veci.
  19. Poškodenie tovaru, ku ktorému došlo používaním Veci v rozpore s návodom od výrobcu alebo účelom, na ktorý je Vec určená, vrátane použitia výrobcom neschválených doplnkov.
  20. Poškodenie tovaru spôsobené chybami v softvéri, chybnou inštaláciou softvéru.
  21. Poškodenie tovaru v dôsledku kolísania alebo prerušenia dodávky elektrickej energie z akéhokoľvek dôvodu.
  22. Poškodenie tovaru v súvislosti s občianskymi nepokojmi, vojnovými udalosťami alebo pôsobením radiácie.
  23. Na akékoľvek škody vzniknuté na živote, zdraví či inom majetku, než je daný tovar, následne a/alebo v príčinnej súvislosti so škodou na tovare.
  24. Škody vzniknuté požičaním tovaru tretej osobe mladšej ako 18 rokov, prípadne osobe riadne nepoučenej o návode a bezpečnom používaní tovaru.
  25. Škode na príslušenstve tovaru.
  26. V prípade, že nie je možné overiť, či ide o tovar, na ktorý sa vzťahuje Max Care, napríklad ak je nečitateľné, alebo poškodené výrobné číslo, alebo daný tovar nie je možné jednoznačne identifikovať.
 8. O tom, či Predávajúci poskytne služby uvedené v bode 6 rozhoduje výlučne Predávajúci, s prihliadnutím na dobré mravy a dobrý záujem služby poskytnúť. Pokiaľ sa však Predávajúci rozhodne služby neposkytnúť z dôvodov uvedených v bode 7, Kupujúci sa vzdáva práva toto rozhodnutie akokoľvek napadnúť a berie na vedomie, že pôjde o výlučné rozhodnutie servisného technika Predávajúceho. Pokiaľ s jeho rozhodnutím nesúhlasí, môže požiadať Predávajúceho o opätovné posúdenie iným technikom, prípadne sa môžu dohodnúť na zľave z potrebných prác, ale aj tá je vo výhradnej kompetencii Predávajúceho.
 9. Kupujúci má povinnosť dbať na to, aby k poškodeniu tovaru neprišlo a v prípade, že k nemu dôjde a chce si nárokovať bezplatnú opravu, je povinný tento úmysel bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.
 10. Predĺženie Max Care je možné iba počas platnosti, a to najneskôr v posledný deň platnosti Max Care. Predávajúci si vyhradzuje právo ďalšie predĺženie odmietnuť. Predĺženie môže byť vykonané automaticky v prípade tzv. predplatného, alebo rekurentných platieb, alebo vykonané manuálne Kupujúcim na základe upozorňujúceho emailu, prípadne SMS od Predávajúceho.
 11. O vlastníctve Max Care vystaví Predávajúci Kupujúcemu písomné potvrdenie prostredníctvom e-mailu, v ktorom je definovaný tovar, ktorého sa Max Care týka a to najmä jeho výrobné číslo a to vrátane dátumov platnosti.
 12. V prípade zániku Max Care zaniká akýkoľvek nárok kupujúceho na ďalšie služby Max Care a to aj retrospektívne, pričom nezáleží na tom z akého dôvodu k zániku platnosti došlo. Napríklad pokiaľ došlo k poškodeniu pred koncom platnosti, ale kupujúci si opravu nenárokoval. Uplatnenie Max Care je možné iba v prípade, že došlo k jeho nárokovaniu v čase platnosti Max Care. Ak k poškodeniu došlo v dobe platnosti Max Care ale k nárokovaniu až po skončení platnosti, v takomto prípade nebudú služby Max Care poskytnuté, keďže nie je možné preukázať, či k poškodeniu nedošlo až po skončení platnosti.
 13. Max Care je poskytované na úvodné skúšobné obdobie bezplatne každému Kupujúcemu, ktorého tovar spadá medzi zoznam tovaru na ktorý Predávajúci túto službu ponúka. O aktivácii Max Care je Kupujúci informovaný spravidla e-mailom, prípadne SMS, pričom je vždy jasne komunikovaná dĺžka bezplatného obdobia. V tomto skúšobnom bezplatnom období je služba poskytovaná za rovnakých podmienok ako platená služba Max Care, s výnimkou možnosti vrátenia peňazí do 14 dní, keďže je poskytnutá bezplatne. Bezplatné, skúšobné, obdobie skončí automaticky v uvedenom termíne, pokiaľ Kupujúci nevykoná objednávku na ďalšie platené obdobie. Presné cenové podmienky sa Kupujúci dozvie z emailu a SMS obsahujúceho ponuku na predĺženie Max Care. Táto ponuka je individuálna pre každého Kupujúceho. Pokiaľ sa Kupujúci rozhodne neaktivovať predĺženie služby, táto zanikne a už ju nie je možné dodatočne aktivovať. Aktivácia platenej služby je plne dobrovoľná na základe rozhodnutia Kupujúceho a existencia bezplatného skúšobného obdobia neznamená povinnosť predĺženia, a toto predĺženie nie je automatické a vyžaduje objednávku a súhlas Kupujúceho.
 14. V prípade, že sa Kupujúci rozhodne predĺžiť službu Max Care, či už z jej neplatenej, skúšobnej, verzie, alebo predlžuje už platenú službu, toto predĺženie prebieha na webových stránkach Predávajúceho na základe doručeného e-mailu, prípadne SMS s ponukou na ďalšie predĺženie. Výnimkou je situácia, v ktorej pri predošlom predĺžení Kupujúci zvolil takzvané opakované (rekurentné) platby formou automatického predplatného. Pri predĺžení služby Max Care si Kupujúci môže zvoliť z viacerých možností predĺženia, podľa zvoleného obdobia (napríklad mesačne, ročne, dvojročne a podobne) a dvoch spôsobov platby: jednorázovo, alebo automaticky formou rekurentných (opakovaných) platieb formou predplatného. V prípade jednorazovej platby následne zaplatí platobnou kartou zvolené obdobie. Pred skončením predplateného obdobia bude opätovne upozornený na blížiaci sa koniec predplateného obdobia a opäť dostane možnosti ako Max Care predĺžiť. V prípade aktivácie rekurentného spôsobu platby, pred stiahnutím platby za ďalšie zvolené obdobie dostane Kupujúci emailom upozornenie na to, že čoskoro bude platba stiahnutá, a to minimálne tri dni pred termínom stiahnutia platby z platobnej karty Kupujúceho. Kupujúci môže kedykoľvek počas trvania Max Care zrušiť automatické predlžovanie a opakované (rekurentné) platby. Vykonať tak môže na ktoromkoľvek odkaze na Max Care v prijatých emailoch s ponukami o Max Care, prípadne aj z emailu upozorňujúceho na blížiacu sa platbu. Zrušenie rekurentných platieb je potom vykonané veľmi jednoducho jedným kliknutím na zrušenie automatického obnovovania služby Max Care.
 15. Platené Max Care je možné kedykoľvek zrušiť alebo vypnúť rekurentné (opakované) platby. Kupujúcemu stačí kliknúť na odkaz v ktoromkoľvek emaile, prípadne v SMS ktorú prijal od Predávajúceho v súvislosti s Max Care. Následne na webovom sídle Predávajúceho môže samoobslužne vypnúť rekurenciu (automatické predlžovanie), prípadne deaktivovať Max Care. V prípade deaktivácie Max Care do 14 dní od jeho predĺženia vráti Predávajúci alikvotnú (zostávajúcu) čiastku Kupujúcemu na ním uvedený účet. Pokiaľ Kupujúci preferuje inú formu zrušenia Max Care, môže tak urobiť aj kontaktovaním zákazníckeho servisu Predávajúceho na ktorýkoľvek kontaktný kanál, napríklad emailom, alebo telefónom. Kontaktné údaje na Predávajúceho sú uvedené na jeho webovom sídle v časti Kontakt, a sú dostupné aj po kliknutí na tento odkaz.

GDPR

Ochrana osobných údajov

Podrobné informácie ohľadne ochrany osobných údajov nájdete na samostatnej stránke.

Do košíka ste si vložili
Množstvo
Celkom
There are 0 products in your cart. There are 0 products in your cart.
Celkom (s DPH)
Pokračovať v nákupe